“Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu.”

Konfucjusz

Technik akustyk - dźwiękowiec

Superstacja Sp. z o.o poszukuje kandydatów na stanowisko Technik akustyk - dźwiękowiec. Miejsce pracy: Warszawa

Główne zdania:

 

- obsługa cyfrowych konsolet dźwiękowych

- realizacja dźwięku w audycjach telewizyjnych

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

- znajomości podstawowych urządzeń i systemów techniki dźwiękowej

- znajomości technik mikrofonowych

- znajomości podstawowych zagadnień akustyki i elektroakustyki

- szybkości uczenia się

- umiejętności dobrej organizacji pracy

- umiejętności pracy pod presją czasu

 

Mile widziane:

 

- praktyka w obsłudze bezprzewodowych systemów audio

- znajomość obsługi cyfrowych konsolet Yamaha

 

Oferujemy ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole w przyjaznej atmosferze, oraz możliwość rozwoju zawodowego.

 

Zainteresowanych zapraszamy do przesłania CV z załączoną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych na adres: praca@superstacja.tv

Administratorem danych osobowych kandydatów do współpracy jest Superstacja Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000227371, NIP 525-23-25-721, REGON 140051055, e-mail: daneosobowe@superstacja.tv

 

Dane osobowe kandydatów do współpracy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o współpracy, a także na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do współpracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

 

Dane osobowe kandydatów do współpracy będą przechowywane przez okres rekrutacji, chyba że kandydat zrezygnuje z aplikacji na stanowisko w Superstacji Sp. z o.o. lub zażąda usunięcia jego danych osobowych.

 

Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Superstacji Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

 

Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o współpracy. Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.