Administratorem danych osobowych użytkownika jest Superstacja Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 53, 02-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000227371, NIP 525-23-25-721, REGON 140051055, e-mail: internet@superstacja.tv

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: daneosobowe@superstacja.tv

 

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Superstacją Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, w celu oceny, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej oraz do analizy zachowania wyszukiwania, aby dostosować zawartość do preferencji użytkownika. Dane takie są przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować użytkownika jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowywaniem, testowaniem i administrowaniem systemami informatycznymi strony Superstacja.tv

 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu www.superstacja.tv podmiotom, których usługi są niezbędne przy tworzeniu i utrzymaniu pełnej funkcjonalności serwisu www.superstacja.tv.

 

Dane osobowe użytkowników będą usuwane, gdy ustaną cele przetwarzania.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Superstacji Sp. o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Polityka Bezpieczeństwa Polityka cookies