Wojsko sprawdza gotowość rezerwistów

MON informuje:

Dzisiaj w wytypowanej jednostce wojskowej rozpoczęto ćwiczenie mobilizacyjne z powołaniem uzupełnień (żołnierzy rezerwy) w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Ćwiczenie prowadzone jest zgodnie z "Planem kontroli gotowości bojowej i mobilizacyjnej w Siłach Zbrojnych na 2015 rok" i wynika z potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie gromadzenia wyszkolonych rezerw osobowych.

Rozpoczęte dziś przedsięwzięcie stanowi najwyższy stopień kontroli gotowości mobilizacyjnej i bojowej. Choć odbywa się "tu i teraz", nie należy go wiązać z bieżącymi wydarzeniami polityczno-militarnymi. Jest to kolejny etap planistycznego i organizacyjnego przygotowania dowódców jednostek wojskowych do sprawnego przeprowadzenia mobilizacyjnego rozwinięcia ich jednostek, a wnioski posłużą doskonaleniu systemu mobilizacyjnego SZ RP.

Przedsięwzięcie szkoleniowe pozwoli na praktyczne sprawdzenie wybranych jednostek i komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Dotyczy to także wybranych Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień, na których spoczywa zadanie zabezpieczenia procesu powoływania żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych. Umożliwi również sprawdzenie nowych procedur kierowania mobilizacją, obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

Natychmiastowe stawiennictwo, które w przypadku tego ćwiczenia dotyczy kilkuset rezerwistów, oznacza, że po odebraniu karty powołania mają oni obowiązek stawić się w jednostce, gdzie są mundurowani, wyposażani i włączani w jej strukturę, po czym rozpoczną szkolenie umożliwiające im zgranie się z żołnierzami służby czynnej (zawodowymi).

Wśród celów tego działania jest również sprawdzenie współdziałania i współpracy terenowych organów administracji wojskowej z administracją szczebla samorządowego oraz centralnego.

Przeprowadzane ćwiczenie jest krótkotrwałe i rozgrywa się wyłącznie na terenie koszar wybranej jednostki.

Poprzednio takie ćwiczenie przeprowadzono siedem lat temu, ale począwszy od tego, rozpoczętego dziś, sprawdziany takie odbywać się będą cyklicznie w ramach szkolenia rezerw.

W ciągu całego roku na ćwiczenia obowiązkowe żołnierzy rezerwy planuje się powołać około 12 tysięcy rezerwistów.

(PAP)