W 2017 r. cudzoziemcy otrzymali 224 zezwolenia na zakup nieruchomości

W 2017 r. cudzoziemcy otrzymali 224 zezwolenia na zakup nieruchomości
Zgodnie z przepisami zezwolenia na zakup nieruchomości gruntowych dla cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji. Zezwolenia dotyczyły nieruchomości gruntowych, w tym rolnych oraz leśnych. Wydano także zezwolenia na zakup mieszkań.
 
"W 2017 roku minister wydał 80 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni 5957,21 m kw. na rzecz obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wydanych zostało też 19 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielami bądź użytkownikami wieczystymi ponad 88 hektarów nieruchomości położonych w Polsce" - poinformowało MSWiA.
 
Ze sprawozdania za ubiegły rok przygotowanego przez MSWiA wynika, że najbardziej zainteresowani zakupem nieruchomości w Polsce są cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 1 maja 2016 roku nie muszą się ubiegać o zezwolenia.
 
"Wśród osób fizycznych utrzymuje się wzrost zainteresowania kupnem ziemi na terenie Polski przez obywateli Ukrainy. W 2017 r. otrzymali oni 134 zezwolenia, co stanowi prawie 50 proc. wszystkich zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych wydanych na rzecz osób fizycznych (w 2016 r. – 47 proc.)" - podało MSWiA.
 
W 2017 roku zarejestrowano 5464 transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4483,47 ha z czego 772 transakcje dotyczyły nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 1069,14 ha. 6385 transakcji dotyczyło natomiast lokali mieszkalnych i użytkowych o łącznej powierzchni 754 998,43 m kw. Podane liczby dotyczą zakupu nieruchomości na podstawie wymaganych zezwoleń i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie.
 
1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw. Dzięki niej szef MSWiA otrzymuje pełniejsze informacje o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nowe przepisy poszerzają katalog nadsyłanych przez notariuszy dokumentów i zakładają objęcie nim – oprócz aktów notarialnych – także aktów poświadczenia dziedziczenia wraz z protokołem dziedziczenia.
 
Chodzi także o umowy zbycia udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków z podpisami notarialnie poświadczonymi, na mocy których cudzoziemiec nabył lub objął udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych w Polsce. Przed nowelizacją szef MSWiA uzyskiwał te informacje wyłącznie od notariuszy i z sądów.
 
(PAP)
 
autor: Marcin Chomiuk