200 ukraińskich noworodków zarejestrował w 2018 r. polski urząd stanu cywilnego

200 ukraińskich noworodków zarejestrował w 2018 r. polski urząd stanu cywilnego
Pexels
Obywatele Ukrainy pociechom urodzonym w Krakowie nadają dziewczynko m.in. takie imiona, jak: Amelia, Elizabeth, Karolina, Maria i Mia; a chłopcom: Bogdan, Jakub, Michał, Olek i Roman.
 
Zgodnie z danymi przekazanymi PAP przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ponad 19,5 tys. obywateli Ukrainy ma karty pobytu wydane przez wojewodę małopolskiego. Według szacunkowych danych w Krakowie może mieszkać ponad 50 tys. obywateli Ukrainy, których pobyt jest zalegalizowany na podstawie udzielonych zezwoleń pobytowych, wiz lub ruchu turystycznego bezwizowego.
 
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługują jednorazowa zapomoga ustawowa, zapomoga gminna, zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka.
 
Do świadczeń tych uprawnieni są cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt stały i czasowy, ale też w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 
Jednorazowa ustawowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1 tys. zł. Otrzymują ją ci, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł oraz jeżeli matka dziecka przebywała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
 
Także 1 tys. zł wynosi gminna jednorazowa zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie to przysługuje tym, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 tys. zł oraz gdy matka lub ojciec (wnioskodawca) mieszka w Krakowie co najmniej od roku przed dniem narodzin dziecka i mieszka wraz z dzieckiem w Krakowie.
 
Wnioski o jednorazowe zapomogi ustawową i gminną należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
 
Zasiłek rodzinny i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka przyznawany jest tym, których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł oraz gdy matka dziecka pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Wniosek o ten dodatek należy złożyć do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
 
Jeżeli matka dziecka nie pracuje i nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego, może ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to jest wypłacane w kwocie 1 tys. zł miesięcznie przez 52 tygodnie.
 
Rodzice dziecka mają obowiązek zarejestrowania go w terminie do 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia dziecka żywego (w przypadku urodzenia martwego to 3 dni). 
 
(PAP)